Reiki supra

Datum sběru: 11.03.2015
Strana 1 z přibližně 52 výsledků
.
Reiki supra
.
reiki-1
.
.

.
SAŠA PUEBLO PORADENSTVÍ
REKLAMA: Terapeut, bylinkář, léčitel, esoterik, reiki na dálku. Hledáte konkrétní věc? Potřebujete odborně poradit v oblasti reiki supra? Neváhejte, kontaktujte mě. Odpovím každému osobně. Vstupní konzultace je bezplatná. Diagnostika zdraví je bezplatná a kontroluji 80 položek. Odpovím každému:
sasapueblo@meditacia.sk
.
Každou druhou sobotu meditujeme reiki, cvičíme ręki, zasvěcujeme reiki, vše bezplatně a špičková úroveň. Doporučuji připojit sa online na živou relaci GM Sašu Puebla.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo…
.
Magnet reiki
.
WIKI: Magnet je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Vyskytují se přirozeně v některých horninách, ale dají se také vyrobit
.
Saša Pueblo: Už jsem v Reiki škole zpracoval toto téma na základě klasických magnetických sil založených na působení jednoho, dvou nebo více magnetů. Případně jsem psal o elektromagnetech. Jde o magnet, přes který protéká slaboproud. Pracovali jsme na magnetismu, který vytváří přírodní magnetovec s magnetickými schopnostmi, které nabyl v sopečné činnosti pod silným tlakem hornin. A stejně jsme tu dělali meditace na klasické magnety. V těchto příspěvcích se budu věnovat magnetickým silám, které vytvářejí jedinečně čisté látky vytvářené v lidském těle.
.
Magnet reiki Mesmer
WIKI: Franz někdy také Friedrich Anton Mesmer byl švýcarský lékař, praotec hypnózy a psychoterapie. Ve své terapii využíval tzv. živočišného magnetismu. Tato metoda se také nazývá mesmerismus
.
Magnet reiki – magnetické pole
WIKI: Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj – elektrický proud. Magnetické pole lze tedy pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem volný elektrický proud, ale také kolem tzv. permanentních magnetů, kde jsou zdrojem pole vázané elektrické proudy. Magnetické pole může být také vyvoláno změnami elektrického pole
.
.
Antiferromagnetic reiki
.
WIKI: U materiálů, které se vyznačují antiferomagnetismem jsou atomy nebo molekuly uspořádány do struktury, kde jsou spiny sousedících částic protisměrné. Obvykle se antiferomagnetismus může vyskytovat za nízkých teplot. Po překročení Néelovy teploty se stává materiál paramagnetický. Antiferromagnetické materiály se běžně vyskytují mezi sloučeninami přechodných kovů, zejména oxidy. Příklady jsou hematit, chróm, slitina feromangan
.
Saša Pueblo: Musíme si uvědomit skutečnost, že se zde nebudeme bavit o klasickém magnetismu přírodních látek jako magnetovec nebo technicky vyrobený magnet. Bavíme se o magnetismu, který se tvoří na úrovni vnitřních sil atomů. Tedy úroveň atomů a jejich způsob uspořádání v lidském těle. Na takovou úroveň paramagnetizmu musí být reiki léčitel nebo zasvěcovatel dobrým senzibilem. A to znamená používat své uši jinak než běžný člověk. Na uchu a v uchu jsou zakrslé orgány, ale ne lidské, ale zvířecí. A aktivování zakrslých mikrosvalů kolem ucha a kůstek v uchu slouží k tomu, abyste se naučili používat sluch jako sonar ponořený do těla a posloucháte nebo resp. vyciťujete různé biomagnetické a bioelektrické děje ve svém těle. Tento druh paramagnetizmu je možný i v lidském těle a pak je možné čerpat energii rovnou z atomů lidského těla. Jinak řečeno, uvnitř buňky jsou mitochondrie, jsou to takové mikroelektrárny schopny produkovat paramagnetické a supravodivé látky a jejich záření je schopno dolovat energii rovnou v atomech lidského těla.
.
.
Diamagnetic reiki
.
WIKI: Diamagnetické látky (diamagnetika) jsou složeny z částic (atomů), jejichž výsledný magnetický moment je nulový. Pokud se diamagnetická látka ocitne ve vnějším magnetickém poli, změní se poněkud uspořádání elektronových obalů atomů látky, čímž vzniknou magnetické dipóly, jejichž magnetické pole působí proti vnějšímu magnetickému poli. V látce tak dochází k mírnému zeslabení vnějšího magnetického pole
.
Saša Pueblo: Celý problém je v tom, že je třeba u reikistu procvičit tyto druhy magnetismu na úrovni atomů a ty jsou uvnitř různých druhů chemických látek jako jsou prvky. Každý prvek má své atomové číslo a mluví o počtu volných a vázaných atomů na atomy jiných prvků. Paramagnetismus a supramagnetizmus nelze dosáhnout u všech prvků lidského těla. Ale vraťme se k tomu, jak vlastně nacvičit tvorbu takového magnetismu v těle reikistu, ale i v těle léčené nebo zasvěcované osoby. Přečtěte si název určitého druhu magnetismu a na dálku se napojte na osoby, které mají tento druh magnetismu silnější než běžní jedinci a upravte si vlastní systém na jejich systém magnetismu. A takto projdete jeden magnetismus za druhým a učíte se ho v sobě dynamizovat stejně tak u jiných osob na dálku.
.
.
Paramagnetic reiki
.
WIKI: Atom nebo molekula paramagnetické látky má trvalý magnetický moment, dokonce i za nepřítomnosti vnějšího pole. Toto je obvykle způsobené přítomností nepárových elektronů v atomovém nebo molekulovém elektronovém orbitalu. V paramagnetech na sebe dipóly nepůsobí a při nepřítomnosti vnějšího pole jsou náhodně orientované, což je způsobeno tepelnými kmity mřížky, proto je celkový magnetický moment nulový. Když se látka dostane do magnetického pole, dojde k natočení dipólů ve směru vnějšího pole a vzniká celkový magnetický moment, který je orientován ve směru působení vnějšího pole
.
.
Ferrimagnetic reiki
.
WIKI: Ferrimagnetické materiály jsou jako paramagnety v tom, že neukazují žádné magnetické uspořádání nad určitou teplotou (Curieova teplota) a pod ní jsou jako ferromagnety v tom, že mohou držet spontánní magnetizaci. Ale někdy existuje teplota pod Curieovou teplotou, při které 2 podmřížky mají stejné momenty a výsledkem je čistý nulový magnetický moment, který se nazývá kompenzační bod
.
.
Superdiamagnetinetic reiki
.
WIKI: Superdiamagnetizmus (nebo dokonalý Diamagnetismus) je jev který se vyskytuje v jistých materiálech v nízkých teplotách, charakterizované úplnou absencí magnetické susceptability a vyloučením vnitřního magnetického pole. Je to charakteristický znak supravodivosti. Superdiamagnetizmus byl objeven a definován v roce 1933 Walterem Meissner a Robertem Ochsenfeldom (Meissner jev). Superdiamagnetizmus uznán jako supravodivost materiálu byl stupeň fáze přechodu. Supravodivé magnetická levitace existuje díky supradiamagnetizmu který odpuzuje trvalý magnet a proud který vede pohybující se magnet
.
Supravodivost
WIKI: Vlastností Cooperových párů je, že není možné, aby se jeden Cooperův pár choval nezávisle na ostatních, tzv. koherence. Supravodivost je důsledkem toho, že se Cooperovy páry chovají jako celek. Zatímco srážky elektronů a fononů jsou v normálním stavu nezávislé, v supravodiči jsou vzájemně vázané. Supravodivost je tedy spojena s vysokým stupněm uspořádání elektronů
.
Jak se zistila supravodivost?
WIKI: Supravodivost objevil v roce 1911 holandský fyzik H. Kamerlingh-Onnes, když se mu tři roky předtím podařilo zkapalnit helium a umožnit tak zchlazování látek na teplotu 4,2 K za normálního tlaku. Tím se otevřela cesta k výzkumu ve fyzice nízkých teplot. Rozhodl se provést měření elektrického odporu platiny a zlata. Odpor s teplotou klesal. Nejvíce však klesl k malé hodnotě zbytkového odporu, a to i v nejčistších vzorcích (zbytkový odpor přičítal nečistotám). Proto si vybral nakonec rtuť, která se dala opakovanými destilacemi zbavit všech příměsí a nečistot. Zjistil náhlý spád odporu rtuti na nulu. Tento jev látky s nulovým odporem byl pojmenován supravodivost. Supravodivost byla nadále zjištěna například u olova a cínu nebo niobu, u dobrých vodičů elektrického proudu jako je zlato a platina nebyla supravodivost zjištěna
.
Supravodivost při izbové teplotě
WEB: V roce 1986 se podařil dvěma fyzikům Bednorzovi a Müllerovi průlomový objev vysokoteplotní supravodivosti, čímž se posunula oblast fungování supravodivosti k podstatně vyšším teplotám. Tyto materiály jsou však keramické a velmi náročné na opracování, proto je jejich komerční použití omezené. V roce 2001 se objevila supravodivost v jednoduché sloučenině MgB2. Tento materiál v sobě spojuje výhody jednoduchého zpracování a relativně vysoké kritické teploty, pod kterou je supravodivý
.
Supratekutost
WIKI: Superfluidity je stav hmoty, ve kterém hmota chová jako tekutina s nulovou viskozitou; kde se zdá, že vykazují schopnost vlastní pojezdu je cestování a způsobem, který vzdoruje síly gravitace a povrchového napětí . Zatímco tato charakteristika byla původně objeven v kapalného hélia, to je také v astrofyzice, fyziky vysokých energií a teorie kvantové gravitace
.
Meissner effekt
WIKI: Meissner účinek je odlišný od: když se běžný vodič se ochladí tak, že je přechod do supravodivého stavu v přítomnosti konstantní aplikovaného magnetického pole, magnetický tok je vyloučen během přechodu. Tento efekt nelze vysvětlit nekonečnou vodivost sám. Jeho vysvětlení je složitější a byl poprvé uveden v Londýně rovnicích bratři Fritz a Heinz Londýně
.
.
Paramagnetické látky
.
WIKI: Paramagnetické materiály jsou přitahované magnetickým polem, proto mají relativní magnetickou permeabilitu větší než jedna (nebo kladnou magnetickou susceptibilitu). Ale na rozdíl od feromagnetických látek, které jsou také přitahované magnetickým polem, paramagnetické látky nedokážou udržet magnetismus bez přítomnosti vnějšího pole
.
.
Metamagnetické reiki
.
WIKI: Metamagnetizmus je fyzické skupenství charakterizováno velkým nárůstem magnetizace na úzkém rozsahu aplikovaného magnetického pole. Tato vlastnost ve skutečnosti popisuje několik zvláštních stavů magnetizace. Později se předpokládalo, že podobný jev se může objevit v paramagnetoch na hranici feromagnetizmu, jako výsledek prudké výměny Fermovho povrchu
.
.
Gravitomagnetismus
.
WIKI: Hlavním důsledkem gravitomagnetic pole, nebo zrychlení rychlosti závislé, je to, že pohybující se objekt v blízkosti rotujícího masivní objekt zažijete zrychlení nedokáží předpovídat čistě newtonovské (gravitoelectric) gravitačním poli. Více jemné předpovědi, jako je indukované otáčení padajícího předmětu a precese předení objektu patří mezi poslední základní předpovědí obecné teorie relativity se přímo testovány
.
.
Dvoupólové reiki
.
WIKI: V urychlovačích částic, dipól magnet je elektromagnet slouží k vytvoření homogenního magnetického pole v průběhu určité vzdálenosti. Pohyb částic v této oblasti bude kruhový v rovině kolmé k poli a kolineární se směrem pohybu částic a bez ve směru kolmém k ní
.
.
Štyřpólové reiki
.
WIKI: Nejjednodušší magnetický quadrupole je dva identické bar magnety paralelně k sobě tak, že severní pól z nich je hned na jih od druhé a naopak. Takové uspořádání bude mít žádný dipólový moment, a jeho pole sníží na velké vzdálenosti rychleji než u dipólu
.
.
Elektromagnetic reiki
.
WIKI: Elektromagnetická síla hraje významnou roli při určování vnitřní vlastností většiny objektů s nimiž se setkávají v každodenním životě. Běžná hmota má svou formu v důsledku mezimolekulárních sil mezi jednotlivými molekulami v oblasti. Elektrony jsou vázány elektromagnetickou vlnou mechaniky do orbitalů kolem atomových jader za vzniku atomů , které jsou stavebními kameny molekul
.
.
Molekulár reiki
.
WIKI: Molekuly na bázi magnety obsahují třídu materiálů, které se liší od běžných magnetů v jednom z několika způsobů. Většina tradičních magnetické materiály jsou složené pouze z kovů Fe, Co, Ni nebo oxidy kovů, ve kterém nepárové elektrony otočení, které přispívají k čistému magnetického momentu jsou umístěny pouze na kovové atomy v d- nebo F-typu orbitalů
.
VIDEO MAGNET MOLECULAR
Grim Space News: Sun Spots and Hole in Earth’s Magnetosphere
NASA: A Giant Breach in Earth’s Magnetic Field
Origin of Earth’s Magnetic Field
Magnetism: Electromagnets
Physics animations – The Magnetic Field
.
VIDEO ELECTROMAGNETISM
Magnetism: Induction
Ewing’s Molecular theory of Magnetism
Terrestrial Magnetism – Earth’s Magnetic Field – Science
Magnetic Reversals and Sea Floor Spreading
Vnútro Zeme
How Volcanoes Formed
.
VIDEO VOLCANOES
Earth’s Magnetism in HD
Euronews space : Measuring earth’s vital magnetic field
Earth’s Magnetosphere
Electromagnetic Spectrum Basics
.
.
Proton magnetic
.
WIKI: Protonové magnetický moment je magnetický dipólový moment z protonu, symbol μ str. Protony a neutrony a to jak nukleony tvoří jádro ze k atomu a oba nukleony působí jako malé magnety jejichž síla se měří jejich magnetické momenty. Velikost protonových magnetického momentu znamená, že proton není elementární částice.
.
.
Neutron magnetic
.
WIKI: Neutron magnetický moment je vnitřní magnetický dipólový moment z neutronu, symbol μ n. protony a neutrony a to jak nukleony, tvoří jádro z atomů a oba nukleony působí jako malé magnety, jejichž síly se měří jejich magnetické momenty. Neutronů interaguje s normální hmoty především prostřednictvím jaderné síly a prostřednictvím magnetického momentu. Existence neutronu magnetického momentu znamená, neutron není elementární částice. Pro elementární částice mají vnitřní magnetický moment musí mít i rotaci a elektrický náboj.
.

Comments are closed